fbpx

Statut

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

2. PODMÍNKY UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3. PLATEBNÍ ZPŮSOBY

4. CENA, TERMÍN A ZPŮSOB DODÁNÍ

5. REKLAMAČNÍ ŘÁD

6. PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Internetový obchod dostupný na internetové adrese www.ecoabm.cz provozuje ecoABM Kamil Andruszkiewicz, zapsaný v Centrálním registru a informacích o hospodářské činnosti Polské republiky vedeném ministrem odpovědným za hospodářství, NIP 5423364054, REGON 388480700, e – e-mailová adresa: biuro@ecoabm. pl.

1.2. Tato Pravidla jsou určena jak spotřebitelům, tak podnikatelům využívajícím Internetový obchod.

1.3. Správcem osobních údajů zpracovávaných v souvislosti s implementací ustanovení těchto Nařízení je Poskytovatel služeb. Osobní údaje jsou zpracovávány pro účely, v rozsahu a na základě zásad uvedených v zásadách ochrany osobních údajů zveřejněných na webových stránkách Internetového obchodu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

1.4. Definice:

1.4.1. PRACOVNÍ DEN – jeden den od pondělí do pátku, kromě státních svátků.

1.4.2. REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ – formulář dostupný v Internetovém obchodě umožňující vytvoření Účtu.

1.4.3. ZÁKAZNÍK – fyzická osoba způsobilá k právním úkonům v plném rozsahu a v případech stanovených obecně platnými předpisy i fyzická osoba s omezenou způsobilostí k právním úkonům; právnická osoba nebo organizační složka bez právní subjektivity, které zákon přiznává způsobilost k právním úkonům, která uzavřela nebo hodlá uzavřít kupní smlouvu s prodávajícím.

1.4.4. ÚČET – Elektronická služba, označená individuálním jménem (loginem) a heslem poskytnutým Příjemcem služby, soubor zdrojů v IT systému Poskytovatele služby, ve kterém jsou shromažďována data Příjemce služby, včetně informací o zadaných Objednávkách.

1.4.5. PRODUKT – movitá věc dostupná v Internetovém obchodě, která je předmětem Kupní smlouvy mezi Zákazníkem a Prodávajícím.

1.4.6. PŘEDPISY – tyto předpisy Internetového obchodu.

1.4.7. PRODEJNÍ SMLOUVA – smlouva o prodeji Produktu uzavřená nebo uzavřená mezi Zákazníkem a Prodávajícím prostřednictvím Internetového obchodu.

1.4.8. OBJEDNÁVKA – Prohlášení vůle Zákazníka podané pomocí Objednávkového formuláře a směřující přímo k uzavření Smlouvy o prodeji Produktu s Prodávajícím.

2. PODMÍNKY UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. K uzavření kupní smlouvy mezi zákazníkem a prodávajícím dojde poté, co zákazník provede objednávku pomocí objednávkového formuláře v internetovém obchodě v souladu s bodem. 2.1.2 Pravidel.

2.2. Cena produktu uvedená na webových stránkách internetového obchodu je uvedena v polských zlotých nebo eurech a zahrnuje daně. Zákazník je informován o celkové ceně včetně daní Produktu, který je předmětem Objednávky, jakož i o nákladech na dodání (včetně poplatků za dopravu, doručení a poštovné) a dalších nákladech, a pokud výši těchto poplatků nelze stanoveno – o povinnosti je uhradit na webových stránkách Internetového obchodu při zadávání Objednávky, a to i tehdy, když Zákazník projeví vůli být vázán kupní smlouvou.

2.3. Uzavření kupní smlouvy pomocí objednávkového formuláře

2.3.1. K uzavření kupní smlouvy mezi zákazníkem a prodávajícím dojde poté, co zákazník provede objednávku v internetovém obchodě v souladu s bodem. 2.1.2 Pravidel.

2.3.1.a. Získání faktury s DPH pro účtenku je možné pouze v případě, že je ve formuláři uvedeno číslo společnosti

2.3.2. Po zadání Objednávky Prodávající neprodleně potvrdí její přijetí a současně Objednávku akceptuje k realizaci. Potvrzení přijetí Objednávky a její přijetí k vyřízení probíhá zasláním odpovídajícího e-mailu Zákazníkovi na e-mailovou adresu Zákazníka uvedenou při zadávání Objednávky.

3. PLATEBNÍ ZPŮSOBY

3.1. Prodávající poskytuje následující způsoby platby:

3.1.1. Platba na dobírku při převzetí zásilky.

3.1.2. Platba v hotovosti při osobním odběru.

3.1.3. Platba klasickým převodem na bankovní účet prodávajícího.

4. CENA, TERMÍN A ZPŮSOB DODÁNÍ

4.1. Prodávající zajišťuje následující způsoby doručení nebo vyzvednutí Produktu:

4.1.1. Osobní odběr

4.1.2. Doručení kurýrem.

4.2. Případné náklady na doručení jsou uvedeny při zadávání objednávky. Závisí na způsobu dodání a platby, který si zákazník zvolil.

4.3. Dodací lhůta Produktu Zákazníkovi je do 20 Pracovních dnů, pokud není v popisu daného Produktu nebo při zadávání Objednávky uvedena doba kratší.

4.4 Stálé a periodické akce nelze využívat ve skupinách, tj. sleva vyplývající z jedné akce může být zahrnuta do objednávky najednou.

5. REKLAMAČNÍ ŘÁD

5.1. Stížnosti z důvodu nesouladu produktu s kupní smlouvou:

5.1.1. Základ a rozsah odpovědnosti Prodávajícího vůči Zákazníkovi v případě, že prodávaný Produkt má fyzickou nebo právní vadu (záruka) jsou uvedeny v obecně platných právních ustanoveních, zejména v občanském zákoníku.

5.1.2 Prodávající je povinen dodat Zákazníkovi Produkt bez vad.

5.1.3. Oznámení o nesouladu Produktu s kupní smlouvou a podání příslušné žádosti lze provést zejména e-mailem na adresu uvedenou v záložce KONTAKT.

5.1.4. Doporučuje se, aby Zákazník v popisu reklamace uvedl: (1) informace a okolnosti týkající se předmětu reklamace, zejména druh a datum výskytu vady; (2) požadovat, jak uvést produkt do souladu s kupní smlouvou nebo prohlášení o snížení ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy; a (3) kontaktní údaje osoby podávající reklamaci – usnadní a urychlí projednání reklamace Prodávajícím. Požadavky uvedené v předchozí větě jsou pouze doporučením a nemají vliv na účinnost reklamací podaných bez doporučeného popisu reklamace.

5.1.5. Prodávající odpoví na žádost Zákazníka neprodleně, nejpozději do 14 dnů.

6. PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6.1. Příjemce služby/zákazník, který je zároveň spotřebitelem, který uzavřel smlouvu na dálku, může od ní odstoupit bez udání důvodů předložením příslušného písemného prohlášení do 14 dnů. Ke splnění této lhůty stačí zaslat prohlášení před jejím uplynutím.

6.2. Lhůta 14 dnů, ve které může spotřebitel odstoupit od smlouvy, se počítá v případě kupní smlouvy ode dne vydání Produktu, a pokud se smlouva týká poskytování Elektronické služby, ode dne jeho závěr.

6.3. Spotřebitel odpovídá za jakékoli snížení hodnoty Produktu v důsledku jeho používání způsobem, který jde nad rámec toho, co je nezbytné ke zjištění povahy, vlastností a fungování Produktu.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1. Smlouvy uzavřené prostřednictvím Internetového obchodu jsou uzavírány v souladu s polským právem a v polském jazyce.

7.2. Změny pravidel:

7.2.1. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo provádět změny Pravidel ze závažných důvodů, tj.: změny právních ustanovení; změny v platebních a dodacích metodách – v rozsahu, v jakém tyto změny ovlivní implementaci ustanovení těchto Pravidel.

7.2.2. Novelizované předpisy jsou pro Příjemce služby závazné, pokud jsou splněny požadavky uvedené v čl. 384 občanského zákoníku, tj. Příjemce služby byl o změnách řádně informován a ve lhůtě 14 dnů ode dne oznámení nevypověděl smlouvu o poskytování nepřetržitých Elektronických služeb.

7.2.3. Změny Pravidel žádným způsobem neporuší práva získaná Příjemci služeb, kteří jsou zároveň spotřebiteli a používají Internetový obchod před datem vstupu změn v platnost.

7.3. Ve věcech neupravených v tomto Řádu platí ustanovení: občanského zákoníku; Zákon o poskytování elektronických služeb ze dne 18. července 2002 (Sbírka zákonů č. 144, pol. 1204, ve znění pozdějších předpisů); Zákon o ochraně některých práv spotřebitele a odpovědnosti za škodu způsobenou nebezpečným výrobkem ze dne 2. března 2000 (Sbírka zákonů č. 22, pol. 271, ve znění pozdějších předpisů); Zákon o zvláštních podmínkách spotřebitelského prodeje ao změně občanského zákoníku ze dne 27. července 2002 (sbírka zákonů č. 141, položka 1176, ve znění pozdějších předpisů) a další relevantní ustanovení polského práva. Pro kupní smlouvy uzavřené od 25. prosince 2014 se zákazníky, kteří jsou spotřebiteli – ustanovení zákona o právech spotřebitelů ze dne 30. května 2014 (Sbírka zákonů z roku 2014, pol. 827, v platném znění); a dalších příslušných ustanovení obecně platných právních předpisů

7.4. Spory vzniklé mezi Poskytovatelem služby/Prodávajícím a Příjemcem služby/Zákazníkem, který je zároveň spotřebitelem, budou předloženy příslušným obecným soudům. Spory vzniklé mezi Poskytovatelem služeb/Prodejcem se předkládají soudu, který je příslušný podle sídla Poskytovatele služby/Prodejce.