fbpx

Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY ECOABM B2B

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sprzedaż B2B prowadzona jest poprzez platformę b2b na domenie www.ecoABM.pl dla Użytkowników z Polski oraz www.b2b.ecoabm.com dla Użytkowników z pozostałych krajów.
2. Administratorem Platformy jest Kamil Andruszkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ecoABM Kamil Andruszkiewicz w Białymstoku, Ul. Gen. Stan. Maczka 52/2, 15- 691 Białystok, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 5423364054, REGON: 383607366. We wszelkich sprawach związanych z obsługą techniczną i infrastrukturą Platformy kontakt z Administratorem odbywa się przez pocztę elektroniczną na adres contact@ecoabm.com oraz telefonicznie pod nr 85 876 00 99.
3. Osoba korzystająca z Platformy zobowiązana jest do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień Regulaminu. Korzystanie z Platformy jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
4. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem Platformy w formie, umożliwiającej zapoznanie się z jego treścią, w tym umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie, w tym wydrukowanie.
5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane siłą wyższą oraz działaniami lub zaniechaniami Użytkowników lub osób trzecich niezgodnymi z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i Regulaminem.
6. Administrator zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego korzystania z Platformy. Z przyczyn niezależnych od Administratora, w szczególności ze względów technicznych, Administrator zastrzega sobie prawo czasowego wstrzymania funkcjonowania Platformy.
7. Administrator informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z następującymi zagrożeniami: zagrożenia ukierunkowane na informacje (kradzież informacji celem publikacji bądź sprzedaży, fałszowanie informacji), zagrożenia ukierunkowane na infrastrukturę teleinformatyczną (usunięcie danych, zakłócenie funkcjonowania, przejęcie systemu teleinformatycznego), awarie IT, niedostateczne kompetencje.
8. Administrator zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym się posługuje, umożliwiając nieodpłatnie jednoznaczną identyfikację stron usługi świadczonej drogą elektroniczną oraz potwierdzenie faktu złożenia oświadczeń woli i ich treści, niezbędnych do zawarcia drogą elektroniczną umowy o świadczenie tej usługi.

II. DEFINICJE

Przez użyte w Regulaminie określenia rozumie się:
1. Administrator (zwany dalej także ecoABM) – podmiot prowadzący i zarządzający Platformą, Kamil Andruszkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ecoABM Kamil Andruszkiewicz w Białymstoku, Ul. Gen. Stan. Maczka 52/2, 15- 691 Białystok, NIP: 5423364054, REGON: 383607366;
2. Użytkownik – podmiot korzystający z Platformy, który dokona skutecznej rejestracji Konta na Platformie, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie. Użytkownikiem może być wyłącznie podmiot prowadzący działalność gospodarczą, działający jako profesjonalny podmiot, który dokonuje z ecoABM transakcji bezpośrednio związanej z prowadzoną przez ten podmiot działalnością gospodarczą i mającą dla niego charakter zawodowy ;
3. Regulamin – niniejszy regulamin wraz z załącznikami;
4. Platforma – strona internetowa dostępna pod adresem www.ecoabm.pl lub www.b2b.ecoabm.com, wraz z systemem informatycznym, włącznie z jego funkcjami i narzędziami służącymi m.in. do zawierania umów oraz interfejsem Platformy;
5. Konto Użytkownika – zbiór przekazanych przez Użytkownika danych i ustawień związanych z działaniem usług na Platformie wymagających zalogowania;
6. Asortyment – towary wymienione i opisane na Platformie B2B;
7. Oferta produktów- produkty oferowane przez ecoABM dla Użytkowników wraz z ich ceną netto/ brutto, między innymi w postaci modułów fotowoltaicznych, falowników, magazynów energii, pomp ciepła, klimatyzacji, konstrukcji fotowoltaicznych, osprzętu elektrycznego i akcesoriów montażowych, carportów, zabezpieczeń elektrycznych, elektromobilności przedstawione na Platformie w formie graficznej, fotograficznej, audio video.
8. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);
9. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1781 );

III. PODSTAWOWE ZASADY KORZYSTANIA Z PLATFORMY

1. ecoABM zobowiązuje się do świadczenia usługi drogą elektroniczną w zakresie i na zasadach określonych w Regulaminie.
2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania przez Użytkownika z Platformy. Użytkownik w każdej chwili może zakończyć korzystanie z usługi poprzez zakończenie korzystania z Platformy. Zakończenie korzystania z usługi pozostaje bez wpływu na zawarte umowy, które podlegają wykonaniu i obligują ecoABM i Użytkownika do wykonania zobowiązań wynikających z tych umów.
3. Udostępniając Platformę Administrator umożliwia:
a) bezpłatne zapoznanie się przez Użytkownika z udostępnioną przez ecoABM Ofertą produktów,
b) nabycie produktu/produktów z udostępnionej Oferty produktów Administratora;
4. Zamówienie produktu/produktów z Oferty produktów ecoABM wymaga założenia Konta Użytkownika na Platformie.
5. Szczegółowe warunki zakładania Konta Użytkownika na Platformie reguluje Rozdział V.
6. Administrator umożliwia nabycie produktu/produktów z Oferty produktów ecoABM na warunkach wskazanych w Regulaminie.
7. Ceny produktów przedstawionych w Ofercie produktów ecoABM są cenami orientacyjnymi. Ceny produktów przedstawionych w Ofercie produktów ecoABM są cenami netto.
8. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
a) korzystania z Platformy w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, m.in. poprzez użycie określonego, zgodnego i kompatybilnego z Platformą oprogramowania lub urządzeń,
b) niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie na Platformie niezamówionej informacji handlowej,
c) korzystania z Platformy zgodnie z przepisami prawa oraz Regulaminem, w tym niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,
d) korzystania z Platformy w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników.

IV. WARUNKI TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA Z PLATFORMY

1. Do korzystania z Platformy wymagany jest:
a) dostęp do Internetu
b) poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa (zaleca się korzystanie z najnowszej wersji przeglądarek: Chrome lub Firefox).
c) do zakupu produktów z Oferty produktów udostępnionej na Platformie, Użytkownik musi posiadać Konto Użytkownika na Platformie.

V. ZAKŁADANIE KONTA

1. Założenie Konta jest dobrowolne i bezpłatne.
2. Założenie Konta jest wymagane do zapoznania się z Ofertą produktów ecoABM i dokonywania zakupów za pośrednictwem Platformy.
3. Dany Użytkownik może założyć tylko jedno Konto.
4. Warunkiem założenia Konta Użytkownika jest przejście przez Użytkownika procedury rejestracji polegającej na:
1) wypełnieniu formularza rejestracyjnego poprzez podanie:
a) imienia i nazwiska osoby wypełniającej formularz- osoba ta musi być osobą uprawnioną do reprezentacji Użytkownika. Osoba wypełniająca formularz składa oświadczenie, że jest upoważniona i uprawniona do założenia Konta w imieniu Użytkownika oraz dokonywania zamówień produktu/produktów z Oferty produktów ecoABM;
b) pełnej nazwy firmy Użytkownika;
c) numeru NIP Użytkownika;
d) adresu e-mail Użytkownika;
e) numeru telefonu osoby upoważnionej do kontaktu z ecoABM w imieniu Użytkownika;
f) informacji o preferowanej metodzie kontaktu- droga mailowa czy kontakt telefoniczny;
g) informacji marketingowych dotyczących m.in. kanału dotarcia;
h) złożeniu oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Regulaminu oraz akceptacją jego postanowień;
2) zweryfikowaniu Użytkownika i nadaniu mu dostępu do Konta przez Administratora. Weryfikacja odbywa się pod kątem aktywnej działalności gospodarczej Użytkownika, zgodności prowadzonej przez niego działalności gospodarczej z branżą elektryczną/ budowlaną oraz woli nawiązania współpracy biznesowej z Użytkownikiem. W wyjątkowych sytuacjach klucz dostępu może zostać w każdej chwili dezaktywowany, a dostęp do systemu zablokowany bez podania przyczyny, między innymi w przypadku zakończenia współpracy biznesowej między ecoABM a Użytkownikiem, czy powstania zaległości płatniczych.
5. Po pomyślnej weryfikacji zostaje utworzone indywidualne konto Użytkownika.
6. Użytkownik po pomyślnym przejściu rejestracji, o którym mowa w pkt. 4 otrzymuje następnie link aktywacyjny na podany adres e-mail. Po kliknięciu na link Użytkownik powinien kliknąć w przycisk „Nie pamiętam hasła”, a następnie uzupełnić pola „e-mail” (na który zostało założone i zweryfikowane konto) i nadać hasło.
7. Podane dane w postaci adresu e-mail i hasła będą służyły Użytkownikowi do logowania się do Konta Użytkownika.
8. Użytkownik podczas procesu rejestracji wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora tych danych w celu związanym z funkcjonowaniem Konta Użytkownika.
9. Użytkownik powinien chronić wskazane przy rejestracji hasło i nie udostępniać go osobom trzecim.
10. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za działania swoich pracowników oraz innych osób, którym udostępni hasło i login.
11. W przypadku utraty hasła ecoABM umożliwia Użytkownikowi odzyskanie tego hasła przy pomocy udostępnionej na Platformie funkcjonalności z wykorzystaniem podanego przez Użytkownika adresu e-mail.
12. ecoABM zastrzega sobie prawo do odmowy aktywowania konta Użytkownika bez podania przyczyny.
13. ecoABM zastrzega sobie prawo do zablokowania konta Kontrahenta, który:
a) nie wykazuje aktywności na platformie B2B przez okres minimum 2 miesięcy;
b) przekazał login i hasło podmiotowi nieuprawnionemu;
14. c) naraził ecoABM na powstanie szkody.Przez zablokowanie konta rozumie się jego dezaktywację. Dezaktywowane konto staje się nieaktywne co oznacza, że Użytkownik traci dostęp do Platformy B2B.
15. Odzyskanie dostępu do zablokowanego konta będzie możliwe jedynie poprzez wysłanie z podanego przez Użytkownika adresu e-mail na adres e-mail ecoABM: contact@ecoabm.com wiadomości z prośbą o ponowną aktywację konta, jeśli prośba zostanie rozpatrzona pozytywnie.
16. Decyzja o odblokowaniu konta Użytkownika należy wyłącznie do ecoABM.

VI. ASORTYMENT I ZASADY WYSYŁANIA ZAPYTAŃ O PRODUKTY PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW

1. Treści opublikowane na Platformie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu przepisu art. 71 Kodeksu cywilnego oraz przesyłania zapytań przez Użytkowników dotyczących dostępności i aktualnych cen produktów z Oferty produktów.
2. ecoABM zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów, czasowego ograniczenia dostępności towarów, wycofania poszczególnych towarów z Platformy bez podawania przyczyn, zmiany parametrów technicznych zamieszczonych produktów oraz przyporządkowania towarów do odpowiednich grup.
3. ecoABM nie ponosi odpowiedzialności za brak produktów w ofercie, za przestoje w możliwości dokonywania zamówień, jak również za zmiany cen produktów.
4. ecoABM dokłada wszelkich starań, aby oferta prezentowana na Platformie była aktualna. W przypadku, gdy niektóre z zamówionych towarów byłyby niedostępne, ecoABM zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Użytkownika o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.
5. Opisy i zdjęcia Asortymentu wymienionego na Platformie mają charakter jedynie poglądowy, który może się różnić od rzeczywistego wyglądu Asortymentu. ecoABM nie ponosi odpowiedzialności za takie rozbieżności. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, przed dokonaniem wyboru towaru wchodzącego w skład Asortymentu, Użytkownik zobowiązany jest do kontaktu z ecoABM w celu uzyskania niezbędnych informacji i wyjaśnień.
6. Wysłanie skutecznego zapytania o produkt/ produkty z Oferty produktów przez Użytkownika wymaga spełnienia następujących warunków:
a) dokonanie wyboru produktu/ produktów z Oferty produktów, wskazanie ich zamawianej liczby;
b) dokonanie wyboru sposobu dostawy oraz wskazanie adresu dostawy;
w przypadku zapytania o produkt/ produkty z Oferty produktów ecoABM z zastosowaniem fluorowanych gazów, Użytkownik ma obowiązek dostarczyć Administratorowi drogą mailową na adres mailowy ecoABM: b2b@ecoabm.com lub do siedziby ecoABM w oryginale uprawnienia gazowe, dedykowane pracownikom lub przedsiębiorstwom, którzy zajmują się pracą przy urządzeniach chłodniczych, wentylacyjnych, ciepłowniczych oraz pompach ciepła lub złożyć oświadczenie o dalszej odsprzedaży towaru drogą mailową na adres mailowy ecoABM b2b@ecoabm.com lub do siedziby ecoABM w oryginale.

VII. ZASADY SPRZEDAŻY

1. Po otrzymaniu przez ecoABM zapytania o produkt/ produkty, w przypadku akceptacji zapytania, Użytkownik otrzymuje na adres mailowy szczegółową ofertę w formie faktury proforma zawierającą: listę produktów, ich liczbę, sposób dostawy, aktualną cenę produktów. Oferta – faktura proforma zawiera w sobie informację o terminie jej obowiązywania. Na ofercie – fakturze proforma wskazany jest sposób oraz termin jej płatności wraz ze wskazaniem rachunku bankowego ecoABM lub z informacją o płatności gotówką/kartą przy odbiorze towaru z siedziby ecoABM oraz orientacyjny termin wydania/dostarczenia towaru
2. Możliwość edycji i modyfikacji zapytania istnieje tylko wtedy, jeżeli złożone zapytanie nie otrzymało jeszcze statusu akceptacji i do złożonego zapytania Użytkownik nie otrzymał zwrotnej wiadomości e-mail z ofertą – fakturą proforma
3. Po otrzymaniu oferty–faktury proforma zamówienie nie może być edytowane. Gdy po uprzednim kontakcie przedstawiciela sprzedaży ecoABM z Użytkownikiem pojawi się konieczność edycji, zmiany oferty, ecoABM wysyła na adres mailowy Użytkownika nową, szczegółową ofertę-fakturę proforma zawierającą: listę produktów, ich liczbę, sposób dostawy, aktualną cenę produktów. Oferta-faktura proforma zawiera w sobie informację o terminie jej obowiązywania. Na ofercie-fakturze proforma wskazany jest sposób oraz termin jej płatności wraz ze wskazaniem rachunku bankowego ecoABM lub z informacją o płatności gotówką przy odbiorze towaru z siedziby ecoABM oraz orientacyjny termin wydania/dostarczenia towaruOferta ulega wygaśnięciu w przypadku:
1) nieopłacenia faktury proforma w terminie obowiązywania oferty;
2) w przypadku wysłania Użytkownikowi nowej oferty, zgodnie z ust. 2.
4. Jeżeli jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności przekracza 15.000,00 zł brutto, Użytkownik nie może dokonać płatności gotówką i zobowiązany jest zrealizować płatność z wykorzystaniem rachunku płatniczego.
5. Opłacenie przez kupującego oferty-faktury proforma w całości stanowi potwierdzenie akceptacji oferty i zawarcie umowy sprzedaży z ecoABM.
6. W przypadku Użytkowników objętych faktoringiem nie znajdują zastosowania pkt 1 -5 rozdziału VI Regulaminu, a zawarcie umowy odbywa się zgodnie z poniższymi zasadami:
1) po otrzymaniu od Użytkownika zapytania o produkt/produkty, stanowiącego ofertę zawarcia umowy na wskazanych przez Użytkownika warunkach, ecoABM niezwłocznie potwierdza przyjęcie tej oferty. Potwierdzenie przez ecoABM pocztą elektroniczną przyjęcia zamówienia do realizacji jest jednoznaczne z zawarciem umowy i stanowi podstawę do wystawienia faktury i wydania/wysłania towaru, Wraz z potwierdzeniem przyjęcia oferty ecoABM wskazuje orientacyjny termin wydania/dostarczenia towaru.
2) w przypadku braku akceptacji przez ecoABM zapytania Użytkownika, ecoABM niezwłocznie informuje Użytkownika drogą mailową o odmowie realizacji zamówienia na podanych w zapytaniu warunkach, dokonuje indywidualnego przeliczenia ceny i wysyła do Użytkownika na wskazany przez niego adres e-mail zindywidualizowaną i ważną przez oznaczony czas alternatywną ofertę obejmującą orientacyjny termin wydania/dostarczenia twaru. Potwierdzenie przez Użytkownika pocztą elektroniczną alternatywnej oferty jest jednoznaczne z zawarciem umowy i stanowi podstawę do wystawienia faktury i wydania/wysłania towaru.
7. Dokonując płatności, Użytkownik nieobjęty faktoringiem, z którego korzysta ecoABM obowiązany jest wpisać w tytule przelewu numer faktury pro forma.
8. Wydanie zamówionego produktu/ produktów z Oferty produktów ecoABM może nastąpić wyłącznie po opłaceniu w całości faktury pro formy.
9. Po wydaniu zamówionego produktu/ produktów z Oferty produktów ecoABM, ecoABM przesyła Użytkownikowi nieobjętego faktoringiem, fakturę VAT na adres mailowy Użytkownika.
10. Właścicielem produktu/ produktów objętych zamówieniem jest ecoABM do chwili opłacenia przez Użytkownika całości zamówienia.
Faktury będą wystawiane w postaci elektronicznej oraz przesyłane na adres e-mail wskazany przez Użytkownika. Użytkownik akceptując niniejszy Regulamin, wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w postaci elektronicznej. W przypadku zmiany przepsiów, faktury będą wystawiane i doręczane zgodnie z obowiązującymi regulacjami.

VIII. DOSTAWA

1. Koszty dostawy produktu/ produktów objętych zamówieniem ponosi Użytkownik.
2. Koszt dostawy uzależniony jest od wybranego sposobu dostawy oraz rodzaju i liczby zamawianych produktów z Oferty produktów ecoABM.
3. Użytkownik ma obowiązek poinformować o własnym zorganizowanym transporcie nie później niż 24 godziny przed planowaną godziną odbioru zamówienia, przesyłając do ecoABM imię i nazwisko, numer rejestracji pojazdu, osoby odbierającej zamówienie.
4. Użytkownik wskazuje w formularzu zamówienia adres dostawy zamówionych produktów. ecoABM nie weryfikuje poprawności wskazanego adresu. Wszelkie koszty związane z podaniem nieprawidłowego adresu dostawy bądź nieodebraniem przesyłki pod wskazanym przez Użytkownika adresem ponosi wyłącznie Użytkownik, w szczególności ecoABM nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie wynikające z błędnie podanego przez Użytkownika adresu dostawy.
5. W przypadku wysyłek kurierskich Użytkownik jest zobowiązany do zapewnienia obecności osoby upoważnionej do odbioru dostawy w godzinach podanych przez kuriera. Brak odbioru towaru będzie skutkowało naliczeniem dodatkowej opłaty, którą został obciążony ecoABM przez przewoźnika.
6. W przypadku wysyłek kurierskich paletowych towar zostanie rozładowany przy pomocy windy załadowczej samochodu kuriera. W przypadku przesyłek niestandardowych, np. palet zbyt ciężkich na windę lub przesyłek dłużycowych, Użytkownik odpowiada za przygotowanie narzędzi do rozładunku, w szczególności wózka widłowego. Brak przygotowania narzędzi do rozładunku będzie skutkował dodatkową opłatą nałożoną przez przewoźnika.
7. Strony ustalają, że w przypadku braku możliwości wjazdu samochodu kuriera bezpośrednio pod adres wskazany w treści zamówienia, rozładunek towaru nastąpi przed pierwszą przeszkodą architektoniczną blokującą dalszy przejazd. W takim wypadku miejscem dostawy towaru będzie miejsce jego faktycznego rozładowania, a ryzyko przypadkowego zniszczenia lub uszkodzenia towaru podczas rozładunku przechodzi na Użytkownika.
8. W przypadku, w którym transport zamówionego towaru ma być realizowany za pomocą transportu firmowego ecoABM, rozładunek towaru dokonywany powinien być przez Użytkownika.
9. W przypadku odbioru własnego zamówienia, ecoABM poinformuje drogą mailową na wskazany przez Użytkownika adres mailowy o przygotowaniu zamówienia i możliwości jego odbioru. W przypadku odbioru własnego produktu/ produktów objętych zamówieniem, Użytkownik ma obowiązek odebrać je w terminie 5 (pięciu) dni od dnia doręczenia Użytkownikowi informacji o przygotowaniu zamówienia i możliwości jego odbioru.
10. W przypadku odbioru własnego załadunek i transport leży po stronie Użytkownika. Towar zostaje wydany niezabezpieczony w szczególności bez pasków zabezpieczających, foli strech czy innych zabezpieczeń. Zabezpieczenie ładunku w transporcie obciąża Użytkownika i należy do jego wyłącznej kompetencji.
11. W przypadku odbioru własnego zamówienia, Użytkownik może odebrać zamówienie w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach: 7:30 – 15:30 pod adresem: Gen. St. Maczka 52/2 15-691 Białystok.
12. W przypadku:
1) nie odebrania przez Użytkownika produktu/ produktów objętych zamówieniem lub
2) nieodebrania przez Użytkownika produktu/ produktów objętych zamówieniem w terminie lub,
3) nie wskazania przez Użytkownika adresu dostawy pomimo opłacenia zamówienia,
ecoABM przysługuje wynagrodzenie od Użytkownika w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych) netto plus należny podatek VAT za każdy dzień przechowywania produktu/ produktów objętych zamówieniem w magazynie ecoABM.
13. W przypadku:
1) nie odebrania przez Użytkownika produktu/ produktów objętych zamówieniem lub
2) nieodebrania przez Użytkownika produktu/ produktów objętych zamówieniem w terminie lub,
3) nie wskazania przez Użytkownika adresu dostawy pomimo opłacenia zamówienia,
ecoABM ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży może zostać złożone w terminie trzech miesięcy od dnia upływu terminu na odbiór zamówienia. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone drogą elektroniczną na wskazany przez Użytkownika przy rejestracji konta adres poczty elektronicznej.
14. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, o którym mowa w punkcie 13, ecoABM ma prawo naliczyć Użytkownikowi jednorazową karę umowną w wysokości 100 % wartości zamówienia określonej w fakturze pro forma.
15. Zastrzeżone kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez ecoABM na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego karę umowną.

IX. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu RODO jest Kamil Andruszkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ecoABM Kamil Andruszkiewicz w Białymstoku, Ul. Gen. Stan. Maczka 52/2, 15- 691 Białystok, NIP: 5423364054, REGON: 383607366, tel 85 876 00 99 , e-mail contact@ecoabm.com.
2. ecoABM przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym m.in. zgodnie z RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych. Dane Użytkowników przetwarzane są legalnie, adekwatnie w stosunku do celów przetwarzania, przez niezbędny do tego czas, przy wykorzystaniu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, dla zapewnienia stopnia bezpieczeństwa odpowiadającego ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przetwarzanie i ochrona danych osobowych Użytkowników były dokonywane w sposób uniemożliwiający dostęp do tych danych ze strony osób nieuprawnionych, jak też przed nieuprawnionym wykorzystaniem ww. danych.
3. Wszystkie dane podane przez Użytkownika są automatycznie szyfrowane przed transmisją do ecoABM bezpiecznym szyfrem i przetwarzane w warunkach poufności.
4. Administrator gromadzi następujące rodzaje informacji:
a) dane osobowe podawane przez Użytkownika w trakcie procedury zakładania Konta Użytkownika: imię i nazwisko, pełna nazwa firmy Użytkownika w przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, numer NIP, REGON, adres, adres e-mail, nr telefonu, dane niezbędne do realizacji płatności za zamówienie, do wystawienia faktury;
b) dane uzyskiwane automatycznie podczas korzystania z Usługi (Cookies); przetwarzanie danych zbieranych automatycznie reguluje Polityka Cookies (Rozdział X)
5. Dane osobowe podane są dobrowolnie i przetwarzane w jednym lub kilku poniższych celach:
a) założenia i prowadzenia Konta Użytkownika na Platformie – na podstawie dobrowolnie wyrażonej w tym celu oddzielnej zgody Użytkownika – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO
b) zawarcia i wykonania umowy sprzedaży produktu/produktów z Oferty produktów ecoABM oraz na potrzeby postępowania reklamacyjnego oraz dla celów rachunkowości i rozliczeń, w tym podatkowych – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO
6. Dane osobowe podawane są przez Użytkownika.
7. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów lub na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych, w szczególności podmioty prowadzące audyty, kontrole i ewaluacje.
8. Dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
17. Dane osobowe będą przechowywane:
 w przypadku prowadzenia Konta Użytkownika – do czasu skasowania Konta Użytkownika na Platformie, co nie koliduje z niezbędnym okresem przechowywania, gdy dotyczy również przypadku wymienionego w tiret 2,
 w przypadku umowy sprzedaży produktu/ produktów z Oferty produktów ecoABM- przez okres przedawnienia zobowiązania, nie krócej niż 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy dotyczący tego zobowiązania.
18. Użytkownicy mają prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania. W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje im również prawo żądania usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także prawo do przenoszenia danych osobowych.
19. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, jest warunkiem zawarcia umowy i jest dobrowolne; odmowa podania danych może skutkować niezawarciem umowy.
20. Użytkownicy mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
21. Dane Użytkowników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany przy podejmowaniu decyzji, w tym nie będą profilowane.
22. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
a) oznaczenia identyfikujące usługobiorcę nadawane na podstawie danych osobowych,;
b) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał usługobiorca;
c) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną;
d) informacje o skorzystaniu przez usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.

X. POLITYKA „COOKIES”

1. Administrator informuje, że podczas korzystania z Platformy dane dotyczące Użytkownika zbierane są również automatycznie (pliki „cookies”). Administrator wykorzystuje mechanizm plików „cookies”, w czasie gdy Użytkownik korzysta z Platformy.
2. Pliki „cookies”, które mogą zostać użyte na stronach internetowych Platformy, są kojarzone wyłącznie z przeglądarką danego komputera (Użytkownik jest anonimowy), bez podawania imienia lub nazwiska. Są to informacje zapisywane przez serwer Administratora na komputerze Użytkownika, które serwer Administratora może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z komputera Użytkownika.
3. Pliki „cookies” dostarczają danych statystycznych o ruchu Użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron Platformy. Administrator może także umieszczać pliki „cookies” w celu monitorowania ruchu na Platformie, a także pomiędzy Platformą a współpracującymi z Administratorem innymi serwisami internetowymi.
4. Użytkownik może w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików „cookies” poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików „cookie” na obsługę indywidualną (ustawienia użytkownika). Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostarczyciele przeglądarek internetowych, zazwyczaj w zakładce „opcje internetowe” lub podobnej.
5. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego.
6. Wyłączenie opcji akceptowania plików „cookies” w przeglądarce (zablokowanie, monitowanie), może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych Usług świadczonych przez Administratora.

XI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ecoABM, RĘKOJMIA I GWARANCJA

1. ecoABM nie ponosi odpowiedzialności:
– z powodu zwłoki w dostarczeniu towaru,
– z powodu działania siły wyższej, w tym działań wojennych, urzędowych zakazów, strajków, etc. W razie zaistnienia takich okoliczności termin realizacji zamówień ulega wydłużeniu o czas trwania tych okoliczności.
2. W przypadku wysyłek kurierskich istnieje ryzyko uszkodzeń w transporcie. W związku z tym Użytkownik jest zobowiązany natychmiast po otrzymaniu towaru sprawdzić jego prawidłowość. W przypadku stwierdzenia przez Użytkownika uszkodzeń towaru powstałych w transporcie kurierskim, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zażądać od kuriera sporządzenia protokołu szkody, po czym powiadomić o tym ecoABM, a następnie sporządzić protokół reklamacyjny i dostarczyć go ecoABM za pomocą formularza dostępnego na Platformie B2B lub poczty elektronicznej na adres e-mail: reklamcje@ecoabm.com. Reklamacja zgłoszona po po upływie 5 dni od otrzymania dostawy, nie będzie rozpatrywana.
3. ecoABM zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy, jeżeli w wyniku wskazanych pkt. 1 powyżej okoliczności, termin realizacji zamówienia przesunie się o więcej niż 3 miesiące. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży może zostać złożone w terminie 6 miesięcy. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone drogą elektroniczną na wskazany przez Użytkownika przy rejestracji konta adres poczty elektronicznej.
4. Odpowiedzialność ecoABM z tytułu rękojmi za sprzedaż produktu/ produktów z Oferty produktów ecoABM jest wyłączona.
5. Gwarancji na sprzedane produkty z Oferty produktów ecoABM udziela Producent. Warunki gwarancji wydawane są Użytkownikowi wraz z wydaniem zamówionego produktu/ produktów lub są dostępne na stronie www.ecoabm.com.

XII. KLAUZULA POUFNOŚCI

1. Użytkownik zobowiązuje się w czasie trwania, jak również w ciągu 3 lat po dezaktywacji Konta do zachowania w tajemnicy informacji dotyczących ecoABM, które uzyskał lub do których miał dostęp w związku z rejestracją Konta na Platformie („Informacje Poufne”).
2. Za Informacje Poufne uznaje się w szczególności wszelkie informacje, których ujawnienie mogłoby narazić ecoABM oraz jego klientów na szkodę oraz podmiotów z nim współpracujących, w tym następujące dane:
a) dotyczące stosowanych przez ecoABM technologii, przebiegu realizacji ich usług, organizacji pracy, oferty produktu/produktów ecoABM, a przede wszystkim ich ceny i poszczególnych rodzajów, modeli, typów produktów;
b) stosowanych wzorców umownych oraz innych dokumentów, danych klientów ecoABM,
c) dotyczące stosowanych technik kreacji oraz opracowywanych projektów i pomysłów;
d) dotyczące cen usług ecoABM i stosowanych rozliczeń;
e) dotyczące osób będących wykonawcami, współwykonawcami ecoABM, treści umów łączących osoby te z ecoABM oraz wysokości wynagrodzeń i przyjętego sposobu rozliczeń.
3. Użytkownik zobowiązuje się :
a) traktować Informacje Poufne zgodnie z ich specyfiką i chronić je przynajmniej w ten sam sposób i w tym samym stopniu w jakim chroni swoje własne informacje tego typu, przy czym informacje obejmujące dane osobowe lub stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, Użytkownik zobowiązany jest chronić w sposób przewidziany dla ochrony tych informacji przez ecoABM, w stopniu w jakim ecoABM ochrania te informacje;
b) wykorzystywać wszelkie Informacje Poufne uzyskane w trakcie współpracy oraz w związku ze współpracą wyłącznie dla celów określonych przez ecoABM i w zakresie uzgodnionym z ecoABM;
c) nie kopiować ani w żaden inny sposób nie powielać Informacji Poufnych, chyba że potrzeba taka wynikać będzie ze współpracy z ecoABM. Użytkownik otrzymując Informacje Poufne przed każdorazowym skopiowaniem lub powieleniem informacji poufnej musi otrzymać pozwolenie ecoABM;
d) w trybie niezwłocznym poinformować ecoABM jeżeli występuje podejrzenie, że będzie on zmuszony do ujawnienia Informacji Poufnych na mocy decyzji administracyjnych, sądowych lub decyzji innego rodzaju lub jeżeli występuje podejrzenie, iż podmioty trzecie uzyskały nieuprawniony dostęp do Informacji Poufnych;
4. ecoABM jest uprawniony domagać się zapłaty kary umownej od Użytkownika w wysokości 15 000 zł (piętnaście tysięcy) złotych za każde naruszenie obowiązku określonego w Rozdziale XII Regulaminu w czasie posiadania dostępu do Konta Użytkownika, a także po okresie po dezaktywacji Konta Użytkownika, a w szczególności za każdy przypadek:
a) niezastosowania przez Użytkownika odpowiedniego środka ochrony Informacji Poufnych,
b) wykorzystania przez Użytkownika Informacji Poufnych niezgodnie z celami określonymi przez ecoABM lub poza zakresem ustalonym przez ecoABM, bądź ich wykorzystania bez zgody ecoABM;
c) kopiowania lub powielania przez Użytkownika Informacji Poufnych bez zgody ecoABM.
5. ecoABM niezależnie od zastrzeżonych kar umownych jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających z kodeksu cywilnego przewyższającego określoną powyżej kwotę.
6. W przypadku naruszenia obowiązków związanych z zachowaniem poufności, a w szczególności w przypadku wystąpienia któregokolwiek z przypadków określonych w Rozdziale XII Regulaminu, ecoABM będzie uprawniony do natychmiastowego rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W zakresie nieuregulowanym przez Regulamin należy stosować odpowiednie przepisy prawa polskiego.
2. Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie informować ecoABM o każdej zmianie informacji wskazanych w formularzu rejestracyjnym oraz o każdym przypadku, w którym złożył wniosek o ogłoszenie upadłości lub restrukturyzacji.
3. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy ecoABM a Użytkownikiem zostaje poddane sądowi właściwemu rzeczowo w Białymstoku.
4. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia postanowień Regulaminu, a także prawo zmiany treści, interfejsu i funkcji Platformy (w tym w zakresie możliwości korzystania z poszczególnych funkcji). ecoABM zastrzega sobie również wyłączne prawo do zamieszczania i decydowania o zamieszczaniu na Platformie treści o charakterze reklamowym.
5. Informacja o zmianie Regulaminu będzie publikowana na bieżąco na stronie głównej Platformy www.ecoabm.pl.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2024