fbpx

Procedura zgłoszenia instalacji i wymiany licznika na dwukierunkowy – instrukcja od A do Z

Tematyka artykułu:

Zgłoszenie mikroinstalacji
Procedura wymiany licznika
Demontaż starego licznika
Nowy licznik i co dalej?

Licznik dwukierunkowy to podstawa funkcjonowania instalacji fotowoltaicznej. Wprawdzie panele będą produkowały energię bez niego, natomiast jest to bardzo ważny pośrednik w wymianie energii na linii instalacja – sieć ogólna. To właśnie to urządzenie dokładnie rejestruje, ile prądu zostało odprowadzone jako nadwyżka do sieci, a ile pobrano w ramach uzupełnienia zapotrzebowania naszego gospodarstwa na energię. Co należy zrobić, by wymienić standardowy licznik na dwukierunkowy, kto może dokonać jego wymiany i jak przeprowadzić ją poprawnie? O tym właśnie jest dzisiejszy artykuł.

Zgłoszenie mikroinstalacji

Zanim uruchomimy naszą instalację, należy ją zgłosić przynajmniej 30 dni wcześniej. W tym celu u swojego dostawcy prądu trzeba złożyć druk zgłoszenia z załącznikami:

  • schematem instalacji elektrycznej obiektu przedstawiającym sposób podłączenia mikroinstalacji; przedsiębiorcy powinni przedstawić również układ połączeń zawierający układ pomiarowy energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji zgodny z wymaganiami konkretnego dostawcy energii;
  • specyfikacją techniczną instalacji PV,
  • elektrycznym schematem instalacji ze źródłem wewnętrznym,
  • dla przedsiębiorców: wydruk z KRS lub CEIDG,
  • w przypadku zgłoszenia składane przez pełnomocnika – pełnomocnictwo dla osoby (lub osób) upoważnionej przez zgłaszającego mikroinstalację.

Poprawność i kompletność złożonych dokumentów weryfikują pracownicy zakładu energetycznego, w którym dokonujemy zgłoszenia. W przypadku stwierdzenia braków, zgłaszający wzywany jest do ich uzupełnienia. Natomiast jeśli dokumentacja jest kompletna, zgłaszający otrzymuje potwierdzenie otrzymania zgłoszenia przez dystrybutora energii i jednocześnie zostaje wyznaczony przewidywany termin przyłączenia instalacji, a więc wymiany licznika. Zazwyczaj odbywa się to w ciągu 30 dni.

Jeśli obawiasz się biurokracji, to pamiętaj, że zawsze możesz zwrócić się o pomoc do profesjonalistów. W ecoABM komplet niezbędnych dokumentów dołączamy do wszystkich naszych zestawów do samodzielnego montażu.

Procedura wymiany licznika

Standardowy licznik wymieniany jest na zgłoszenie w przypadku awarii lub co około 10 lat w przypadku niezakłóconej pracy. Cała procedura w tym wypadku inicjuje dystrybutor energii. O konieczności wymiany licznika użytkownik końcowy zostaje powiadomiony listownie bądź elektronicznie (w zależności od indywidualnych zgód wyrażonych w umowie). Następnie ustala się dogodny dla obu stron termin wymiany urządzenia. Wymiany licznika zawsze dokonuje wykwalifikowany monter wydelegowany przez zakład energetyczny.

Pamiętaj, że przed wyrażeniem zgody na wymianę licznika energii masz prawo poprosić montera o wylegitymowanie się. Każdy z pracowników zakładu energetycznego musi okazać swój identyfikator. Potwierdza on upoważnienie do pracy określonego rodzaju i działa ze skierowania dystrybutora energii elektrycznej, z którym masz zawartą umowę.

Pamiętaj, by nie dać się oszukać! Znane i niestety dość powszechne są nieuczciwe praktyki niektórych przedstawicieli handlowych. Pod pretekstem wymiany licznika wymuszają podpisanie umowy na dostarczanie energii na nowych (często bardzo niekorzystnych) zasadach! Między innymi z tego powodu właśnie warto sprawdzić montera przed rozpoczęciem prac nad wymianą licznika.

Wymiany licznika na dwukierunkowy dokonuje się jedynie po zamontowaniu instalacji fotowoltaicznej, jednak przed jej podłączeniem. To ważne, bo tylko specjalnie przeznaczone do tego urządzenie będzie zliczało ilość wprowadzonych do sieci kilowatogodzin energii.

Demontaż starego licznika

Po weryfikacji pracownika, ma on obowiązek powiadomić nas o przewidywanym czasie, na jaki prąd zostanie wyłączony. Następnie dokonuje od wstępnych oględzin licznika pomiarowego, podczas których określa m.in. czy nie została zerwana plomba legalizacyjna. W przypadku stwierdzenia jej zerwania, zgłasza ten fakt przełożonym i wszczyna postępowanie administracyjne w związku z nieuczciwym poborem energii elektrycznej. Jeżeli plomba znajduje się na swoim miejscu, monter przystępuje do odłączenia licznika i odcina zabezpieczenia: najpierw zalicznikowe, a później przedlicznikowe.

Istotnym krokiem powinno być udokumentowanie aktualnego stanu licznika – dokonuje się tego poprzez sfotografowanie licznika bądź zaprotokołowanie jego bieżącego stanu. Jeżeli sprawdzono już ogólny stan techniczny, plomby legalizacyjne i monterskie, można przystąpić do demontażu licznika i wymiany na nowy.

Nowy licznik i co dalej?

Po podłączeniu nowego licznika należy ponownie sprawdzić, czy wszystko działa poprawnie. W tym celu monter sprawdza, czy licznik rejestruje pobór prądu zgodnie z taryfikatorem klienta. W przypadku liczników dwukierunkowych, także czy rejestrowana jest wysyłka energii do sieci. Jeżeli nie stwierdza się nieprawidłowości, nowy licznik zostaje zaplombowany, by zapobiec nielegalnemu użytkowaniu energii elektrycznej. Proces wymiany licznika kończy podpis montera na protokole wymiany. Od tej pory teoretycznie możemy korzystać z naszej instalacji. W praktyce natomiast, jeśli dotąd tego nie zrobiliśmy, konieczne jest podpisanie z zakładem energetycznym nowej umowy. Będzie ona zawierała regulacje dotyczące wymiany energii między użytkownikiem końcowym a dostawcą. Przykładowo w firmie PGE Dystrybucja jest to Umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej wprowadzanej do sieci dystrybucyjnej z mikroinstalacji i ze Sprzedawcą-Kupującym Umowy sprzedaży energii elektrycznej wprowadzanej do sieci dystrybucyjnej.

Jeśli podpisanie nowych warunków użytkowania energii mamy już za sobą, to nie pozostaje nic innego, jak cieszyć się z instalacji i obserwować, ile prądu wyprodukowały nasze panele. Wbrew pozorom cały proces jest bardzo prosty. Natomiast jeśli masz jeszcze jakieś wątpliwości, to pamiętaj, że nigdy nie jest za późno na pytania. Nasi doradcy czekają, by rozwiać Twoje wątpliwości.

Wymiana licznika