fbpx

Fotovoltaika – daňový odpočet

S rostoucím podílem fotovoltaiky na celkové výrobě elektřiny roste i zájem o různé formy jejího dotování. Není divu, protože je to nejdostupnější z obnovitelných zdrojů energie a nejjednodušší způsob, jak skutečně snížit úroveň spotřeby elektřiny z obecné sítě a následně viditelně snížit účty za elektřinu. I přes změny ve spolufinancování z programu Moje Prąd až o 2000 PLN je stále možné, často kompletní, snížit náklady na investici do vlastní fotovoltaiky formou úlevy při tepelné modernizaci. Jaká je tato úleva a kdo z ní může mít prospěch? To je to, o čem dnes mluvíme.

Úleva na tepelnou modernizaci, tzn. odpočet fotovoltaiky od daně z příjmu

Výše odpočtu nákladů na tepelnou izolaci je až 106 000 PLN. PLN v případě manželů (53 000 PLN na osobu). Důležité je, že tato částka se nevztahuje pouze na jednu investici. Daňové odpočty lze provádět současně u všech modernizací staveb ve vlastnictví poplatníka. Navíc je úleva na tepelnou modernizaci dostupná do 6 let od provedení investice, což poskytuje určitou míru chyb pro ty, kteří ji zapomenou využít.

Základem pro odpočet fotovoltaiky od daně z příjmů jsou dva zákony: o dani z příjmů fyzických osob a zákon o paušální dani z některých příjmů fyzických osob. Reliéf tepelné modernizace se také nazývá reliéf tepelné izolace. Poprvé by mohl být použit při zúčtování daně z příjmů fyzických osob za rok 2019, protože tehdy na začátku roku vstoupily v platnost změny týkající se daňového odpočtu fotovoltaiky na základě výše uvedených zákonů.

Kdo může využít výhody tepelné modernizace?

Úlevu mají podle zákona poplatníci, kteří jsou fyzickými osobami a vypořádávají daně podle obecných zásad (tj. sazbou daně 17 % nebo 32 %), jsou poplatníky daně z příjmů vypořádávanými rovnoměrně. nebo zaplatit jednorázovou částku ze zaznamenaného příjmu.

Smysl úlevy je založen na odečtení způsobilých nákladů vynaložených na instalaci mikroinstalací v rodinném domě, tzn. náklady na pořízení, dopravu a montáž a vztahují se na vlastníky a spoluvlastníky rodinných domů, dvojdomů a řadových domů, které slouží k bydlení. Podrobný katalog vynaložených nákladů, který je základem pro odpočet PID, je uveden v nařízení ministra investic a rozvoje.

K výše uvedeným budovám lze přidělit nejvýše dva bytové prostory nebo jeden bytový prostor a užitnou plochu o celkové ploše nejvýše 30 % celkové plochy daného zařízení. Dodatečně mějte na paměti, že úleva se vztahuje na náklady vynaložené přímo vlastníkem (spoluvlastníkem) domu – nezahrnuje částku získanou z dotací, např. z programu Moje Prąd nebo z krajských fondů ochrany životního prostředí. Není však vyloučeno financování celé investice; v tomto případě si můžete odečíst celkové náklady na úvěr na instalaci fotovoltaické instalace ve vašem domě. Úleva při tepelné modernizaci je k dispozici i v případě instalace FV instalace na jiný než bytový dům, ovšem za předpokladu, že bude sloužit k pokrytí spotřeby elektřiny domu, a ne např. pouze samostatně stojící garáže nebo jinou hospodářskou budovu.

Důležité je, že pro využití úlevy při tepelné modernizaci můžete žádat o proplacení vynaložených nákladů pouze v případě domů, které již byly postaveny, a tedy uvedeny do užívání. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s instalací fotovoltaiky by měly být navíc doloženy fakturami s hrubou nákupní hodnotou a přidanou DPH vystavenými poskytovatelem služeb, který je plátcem daně ze zboží a služeb a nevztahuje se na něj osvobození od DPH.

Důležitá data

Poplatník, který si chce odečíst fotovoltaiku ze svých příjmů, by měl vědět, že investice nemusí být dokončena v jednom daňovém roce, aby mohl využít úlevu na tepelnou modernizaci. Tento projekt lze realizovat v několika etapách s tím, že montáž instalace musí být dokončena do 3 let od vynaložení prvních nákladů a každá z nich musí být daňově vypořádána dle data na faktuře za službu. Je tedy možné odpočítávat následující etapy po dobu tří po sobě jdoucích let. To je ale riskantní, protože tyto lhůty je třeba pečlivě hlídat, pokud nechceme být nuceni neoprávněně poskytnutou úlevu vracet při překročení například povolené doby trvání investice.

Zákon připouští situaci, kdy výše poskytnutých úlev přesáhne výši ročních příjmů doložených v daňovém přiznání. V tomto případě bude úleva platit i nadále ve výši odpovídající celkovým vynaloženým nákladům, bude však rozdělena do následujících kalendářních let s výhradou, že přiznaná náhrada může být rozložena maximálně do 6 následujících let od konce r. kalendářního roku, ve kterém vznikl první výdaj.

Důležitá otázka k zapamatování se týká obsahu daňového přiznání, pokud nám např. po odečtení fotovoltaiky od daně z příjmu za rok 2019 byla přiznána dotace např. z programu Moje Prąd. V situaci, kdy jsme odečetli od daně celé náklady, které jsme vynaložili na investici dokončenou v roce 2019, prostředky získané z jiných dotací v roce 2020, tzn. např. 5 000 PLN, nutno připočítat v plné výši jako příjem pro rok 2020. V opačném případě můžeme být trestně a fiskálně odpovědní, což se jistě nikomu nechce. Investice uzavřené v roce 2021 bude vhodné odečíst a v roce 2022 získat prostředky ve výši 3 000 PLN z programu “Moj Prąd”.