Regulamin

Regulamin sprzedaży hurtowej ecoabm.com

 

I. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedającym a Kupującym umów sprzedaży hurtowej towarów na platformie internetowej Sprzedającego, a także realizacji tych umów.

Przez „Sprzedającego” rozumie się: KAMIL ANDRUSZKIEWICZ prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ECOABM KAMIL ANDRUSZKIEWICZ wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. gen. Stanisława Maczka 52 lok. 2, 15-691 Białystok, NIP 5423364054, REGON 383607366, adres poczty elektronicznej: b2b@ecoabm.pl, numer telefonu: 500 795 745

Przez „Kupującego” rozumie się klienta (przedsiębiorcę) dokonującego zakupu towaru za pośrednictwem internetowego systemu sprzedaży hurtowej Sprzedającego w ramach prowadzonej przez klienta działalności gospodarczej.

Przez sprzedaż/zakup hurtowy rozumie się transakcje sprzedaży/zakupu towarów w ilościach hurtowych przez Kupujących, w szczególności celem ich dalszej odsprzedaży.

Sprzedający oferuje Kupującym możliwość nabycia towarów znajdujących się w jego ofercie handlowej za pośrednictwem internetowego systemu sprzedaży hurtowej (zwanej dalej w Regulaminie „b2b.ecoabm.com”), znajdującego się pod adresem https://ecoabm.com/. Właścicielem ecoabm.com jest Sprzedający.

Przez „dni robocze”, o którym mowa w Regulaminie, rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

II. Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Sprzedającym a Kupującym są towary znajdujące się w ofercie Sprzedającego, wystawione przez Sprzedającego w b2b.ecoabm.com i oferowane tam w chwili składania zamówienia przez Kupującego.

Przedmiot sprzedaży jest każdorazowo szczegółowo określony w ofercie sprzedaży zamieszczonej przez Sprzedającego w b2b.ecoabm.com. Zdjęcia produktów są jedynie przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych w nich modeli, rodzajów produktów.

Wszelkie informacje o produktach zamieszczonych w b2b.ecoabm.com, w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe, oraz ceny stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późniejszymi zmianami), zgodnie z warunkami Regulaminu, a nie zaś ofertę sprzedaży w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Prezentowana w b2b.ecoabm.com oferta może być zmieniana. W szczególności mogą zostać: zmienione ceny produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzone nowe produkty do oferty bądź wycofanie niektórych produktów z oferty, przeprowadzone i odwoływane akcje promocyjne oferowanych produktów bądź wprowadzane w nich zmiany.

W przypadku produktów objętych promocją lub wyprzedażą oferta jest aktualna do wyczerpania stanu magazynowego tych produktów chyba, że Sprzedający określi w b2b.ecoabm.com inne warunki promocji bądź wyprzedaży.

Terminy dostępności towarów, których Sprzedający nie ma na stanie magazynowym, mogą być prezentowane w b2b.ecoabm.com na podstawie informacji przekazywanych przez dostawców. Pracownicy Sprzedającego dokładają starań, aby terminy te były jak najbardziej wiarygodne i rzetelne, niemniej Sprzedający nie odpowiada za przesunięcia dostępności poszczególnych towarów wynikające z winy jego dostawców lub innych przyczyn niezależnych od Sprzedającego (np. opóźnień w dostawie powstałych w wyniku błędów firm spedycyjnych).

Sprzedający wskazuje na następujące sposoby porozumiewania się ze Sprzedającym oraz adresy/numery, pod którymi Kupujący może szybko i efektywnie kontaktować się ze Sprzedającym:

 • Kontakt osobisty z b2b.ecoabm.com pod adresem: 15-691 Białystok, ul. gen. Stanisława Maczka 52 lok. 2; w dni robocze w godzinach 07:00-16:00;
 • Pisemnie na adres: Ecoabm Kamil Andruszkiewicz 15-691 Białystok, ul. gen. Stanisława Maczka 52 lok. 2
 • Elektronicznie na adres: b2b@ecoabm.pl;
 • Telefonicznie pod numerem: 500 795 745 – w dni robocze w godzinach 07:00-16:00.

 

III. Rejestracja

Platforma b2b.ecoabm.com dostępna jest wyłącznie dla uwierzytelnionych Kupujących zarejestrowanych w bazie danych Sprzedającego. b2b.ecoabm.com obsługuje wyłącznie podmioty prowadzące działalność gospodarczą (przedsiębiorców).

Podmiot zainteresowany rozpoczęciem współpracy handlowej ze Sprzedającym zobowiązany jest do skontaktowania się ze Sprzedającym, który poinformuje o działaniach niezbędnych do uzyskania loginu i hasła (dane kontaktowe do Sprzedającego wskazane są w Rozdz. II pkt 7 Regulaminu) lub wypełnienia formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie: https://b2b.ecoabm.com/rejestracja.
W takim wypadku należy starannie uzupełnić pola kontaktowe: adres email oraz telefon. W ciągu 2 dni roboczych przedstawiciel Sprzedającego skontaktuje się z podmiotem zgłaszającym się i zostanie rozpatrzony proces rejestracji.

Po zakończeniu procesu rejestracji z wynikiem pozytywnym, Sprzedający wysyła na podany w trakcie rejestracji adres mailowy potwierdzenie dostępu do b2b.ecoabm.com.

Login i hasło do b2b.ecoabm.com są przeznaczone wyłącznie dla podmiotu, który je otrzymał. Zakazane jest przekazywanie loginu i hasła do b2b.ecoabm.com osobom trzecim.

 

IV. Zamówienia

W celu nabycia towaru znajdującego się w ofercie Sprzedającego, zarejestrowany Kupujący powinien złożyć zamówienie w b2b.ecoabm.com. Decydując się na złożenie zamówienia Kupujący akceptuje prezentowane zaproszenie Sprzedającego do złożenia zamówienia.

Zamówienia można składać 24 godziny na dobę w każdym dniu w roku kalendarzowym.

W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności:

 • dodanie do koszyka towaru;
 • wybór rodzaju dostawy;
 • wybór miejsca wydania rzeczy;
 • potwierdzić zamówienie zgodnie z pkt 5 poniżej.

Przygotowując zamówienia w b2b.ecoabm.com można dokładać kolejne towary do koszyka zamówień. Towary w koszyku są przechowywane, a koszyki można zapisywać. Zamówienie należy złożyć dopiero po upewnieniu się, że wszystkie towary zostały już dodane do koszyka.

Po wstępnym przygotowaniu zamówienia i wybraniu sposobu realizacji zamówienia generowana jest w b2b.ecoabm.com informacja o łącznym koszcie realizacji zamówienia. W przypadku wyrażenia zgody na realizację zamówienia na podanych warunkach cenowych, Kupujący składa zamówienie poprzez użycie przycisku „Finalizuj”. Zamówienia przygotowane w koszyku, lecz nie złożone przez Kupującego nie są realizowane.

Złożenie zamówienia bez ponoszenia opłat za przesyłkę towaru jest możliwe pod warunkiem odbioru osobistego. Kupujący ponosi koszty przesyłki towaru zgodnie z informacjami wskazanymi w b2b.ecoabm.com.

Zawarcie umowy z Kupującym następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Kupującego w terminie do 2 dni roboczych od złożenia zamówienia. Sprzedający ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, w szczególności w przypadku braku dostępności zamawianego towaru bądź zalegania przez Kupującego z płatnością za uprzednio nabyty towar.

Przyjęcie przez Sprzedającego złożonego zamówienia do realizacji następuje poprzez wysłanie przez b2b.ecoabm.com informacji elektronicznej (e-mailowej) stanowiącej potwierdzenie zawarcia umowy, na co Kupujący wyraża zgodę. Elektroniczne potwierdzenie zawarcia umowy zawiera proformę “ZK”.

Zawierane umowy mają charakter umów jednorazowych, zawartych na czas ich realizacji. Składając zamówienie Kupujący tym samym wyraźnie potwierdza, że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty ceny za zamawiany towar.

Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym Regulaminem.

Zamówienie nie zostanie zrealizowane w przypadku podania przez Kupującego niekompletnych lub błędnych danych, które uniemożliwiają prawidłowe zrealizowanie zamówienia. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, wpłacone przez Kupującego kwoty podlegają zwrotowi.

Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z internetu poprawność działania b2b.ecoabm.com w następujących przeglądarkach: Firefox, Chrome (wersje wydane do dwóch lat wstecz) z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie b2b.ecoabm.com, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności b2b.ecoabm.com, należy je wszystkie wyłączyć.

 

V. Realizacja zamówienia

Zamówiony towar Sprzedający stara się dostarczyć jak najszybciej. Wysyłka towarów znajdujących się w magazynie Sprzedającego jest realizowana w ciągu 3 dni roboczych od potwierdzenia przyjęcia do realizacji złożonego zamówienia.

W szczególnych przypadkach, z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, termin dostawy może się wydłużyć do 30 dni. W takim wypadku Sprzedający będzie informować o tym Kupującego i poda przybliżony termin realizacji zamówienia.

Terminy zamówień na towary, które nie są magazynowane przez Sprzedającego, są określane dla każdej grupy towarów indywidualnie przez Sprzedającego.

W przypadku, gdy zapłata za zamówienie następuje w formie przedpłaty, warunkiem wysyłki towaru jest wpływ całości ceny na rachunek bankowy Sprzedającego.

Jeżeli przesyłka nie dotrze do Kupującego w terminach określonych niniejszym Regulaminem lub w terminie zadeklarowanym przez Sprzedającego, Kupujący powinien niezwłocznie o tym poinformować Sprzedającego, który dokona sprawdzenia przyczyny niedochowania terminu dostawy.

Zakupiony przedmiot umowy jest wysyłany do miejsca wskazanego przez Kupującego w zamówieniu.

Miejsce docelowe do wysłania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Realizacja dostaw zagranicznych jest możliwa i wymaga każdorazowych ustaleń indywidualnych ze Sprzedającym.

Sprzedający dostarcza zamówiony towar w formie przesyłki za pośrednictwem aktualnie współpracującej ze Sprzedającym firmy kurierskiej. Istnieje możliwość odebrania towaru w siedzibie Sprzedającego pod adresem i w godzinach wskazanych w rozdz. II pkt 7 Regulaminu bez dodatkowych opłat. Sposób realizacji zamówienia (tj. wybór pomiędzy przesyłką a odbiorem osobistym) określa Kupujący przy składaniu zamówienia.

Kupujący ma obowiązek sprawdzenia w obecności dostawcy, stanu odbieranej przesyłki. W przypadku stwierdzenia wad Kupujący zobowiązany jest spisać w momencie dostawy, w obecności dostawcy przesyłki, „protokół uszkodzeń”, którego kopię zobowiązany jest niezwłocznie przekazać Sprzedającemu.

Koszt przekierowania przesyłki lub zmiany adresu dostawy przez Kupującego ponosi Kupujący.

 

VII. Warunki płatności

Wszystkie ceny produktów będących w ofercie Sprzedającego podane są w polskich złotych.

Ceny podane w b2b.ecoabm.com wynikają z indywidualnie ustalonych z Klientem warunków handlowych i są automatycznie pomniejszone o ewentualne rabaty (cena netto po rabacie). Rabaty przyznane Kupującemu mogą być jednostronnie zmniejszone lub cofnięte przez Sprzedającego w wypadku opóźnień w płatnościach lub realizacji zakupów na poziomie niższym niż przyjęty pierwotnie do kalkulacji oferty, o czym Kupujący zostanie poinformowany z wyprzedzeniem.

Kupujący pokrywa dwukrotność kosztu dostawy towaru do Kupującego w przypadku nieodebrania zamówionej przesyłki, która zostanie zwrócona do Sprzedającego.

 • Zapłata za zamówiony towar może być dokonana w następujących formach:
  przedpłata, tj. przelewem na rachunek w banku mBank SA:
  IBAN: PL39114017750000480993001007
  BIC: BREXPLPWXXX
 • przelew na termin “Płatność odroczona” – na rachunek bankowy wskazany w pkt a).

W przypadku pierwszych trzech zamówień złożonych przez nowo zarejestrowanego Kupującego zapłata za zamówiony towar może nastąpić jedynie w formie, „przedpłaty”. W przypadku indywidualnych ustaleń zapłata za kolejne zamówienia może nastąpić w formie przelewu na 7 dniowy termin lub inny, ustalony przez strony termin. Sprzedający ma prawo ustalić limit kredytowy, do wysokości którego Kupujący może zamawiać towary z wybraniem formy zapłaty jako “Płatność odroczona”.

Za datę zapłacenia ceny w formie przedpłaty lub przelewu uważany jest dzień, w którym środki zostaną zaksięgowane na rachunku bankowym Sprzedającego.

W przypadku wyboru formy zapłaty jako „przedpłata” i złożenia zamówienia, Kupujący obowiązany jest opłacić cenę za zamówiony towar w terminie 3 dni od złożenia zamówienia. Brak zapłaty ceny uprawnia Sprzedającego do wstrzymania dostawy przesyłki do czasu uiszczenia tych należności oraz do odstąpienia od umowy.

Opóźnienie w regulowaniu wymagalnych płatności uprawnia Sprzedającego do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień Kupującego do czasu zapłaty całości przeterminowanych należności, jak również cofnięcie możliwości regulowania płatności w formie przelewu co do kolejnych zamówień.

 

VIII. Reklamacje i odpowiedzialność Sprzedającego

Sprzedający ma obowiązek dostarczyć Kupującemu zamówione przez niego towary wolne od wad. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną.

Wszystkie towary znajdujące się w ofercie Sprzedającego są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta. Poza gwarancją producenta towary nie są objęte dodatkową gwarancją Sprzedającego. Towary objęte gwarancją producenta, jest realizowana bezpośrednio przez producenta lub wskazane przez niego podmioty.

Kupujący może składać reklamacje na adresy wskazane w rozdz. II pkt 7 Regulaminu.

Reklamacje odnośnie ilości dostarczonych towarów oraz ewentualnych uszkodzeń jawnych można zgłaszać Sprzedającemu najpóźniej do godziny 12:00 następnego dnia roboczego po dostarczeniu towaru podlegającego reklamacji. Reklamacje jakościowe i inne dotyczące wad ukrytych należy składać niezwłocznie po ich wykryciu, lecz nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia dostarczenia towaru. Naruszenie terminów do zgłaszania reklamacji powoduje wygaśnięcie odpowiedzialności Sprzedającego.

W celu złożenia reklamacji należy dostarczyć na adres pocztowy lub email Sprzedającego zgłoszenie wad z dokładnym opisem reklamowanego towaru i numerem dokumentu potwierdzającego nabycie towaru (zgłoszenie należy sporządzić na protokole reklamacyjnym według wzorca dostępnego w b2b.ecoabm.com), a w przypadku zgłoszenia wad jakościowych, należy dodatkowo dostarczyć Sprzedającemu towar objęty reklamacją bądź jego próbkę.

Sprzedający ma 14 dni od daty zgłoszenia kompletnej reklamacji na jej rozpatrzenie i udzielenie Kupującemu odpowiedzi. Termin ten może zostać wydłużony o czym Sprzedający poinformuje Kupującego.

Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu gwarancji, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w rozdz. II pkt 7 Regulaminu, w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu bez generowania nadmiernych kosztów dostawy, bądź wydania towaru kurierowi wysłanemu po odbiór.

Jeżeli reklamacja jest zasadna, lecz wymiana towaru nie jest możliwa, Sprzedający zwróci Kupującemu równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne towary do wyboru.

Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem niezasadnej reklamacji, złożonej przez Kupującego, wówczas koszty reklamacji pokrywa Kupujący. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru z winy Kupującego, koszty reklamacji pokrywa Kupujący.

Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy jest ograniczona do wartości towaru stanowiącego przedmiot umowy, z której wynika ta odpowiedzialność.

Sprzedający nie odpowiada za wady towaru, co do istnienia których Kupujący został uprzedzony najpóźniej w chwili składania zamówienia na towar.

Strony ustaliły iż na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego do sprzedaży Produktów i/lub usług Kupującym nie mają zastosowania przepisy dotyczące rękojmi chyba, że Strony postanowiły inaczej. Wyłączenie to nie ma zastosowania, gdy stroną umowy jest Konsument. Wyłączenie rękojmi nie wyklucza możliwości skorzystania z gwarancji.

 

IX. Terminy przydatności towarów i zwroty

Kupujący ma prawo zwrotu towaru:

 • który uległ uszkodzeniu przed wydaniem towaru Kupującemu. W takim przypadku warunkiem przyjęcia jest odnotowanie na liście przewozowym informacji o uszkodzeniu towaru;
 • wadliwego, co do którego została uwzględniona przez Sprzedającego reklamacja;
 • na zwrot którego Sprzedający wyraził zgodę;
 • w przypadkach wynikających z przepisów bezwzględnie obowiązującego prawa.

Poza przypadkami wynikającymi z przepisów bezwzględnie obowiązującego prawa, zwrot towaru następuje na koszt Kupującego.

Sprzedający nie jest obowiązany do przyjmowania zwrotów towarów w przypadkach, w których prawo zwrotu nie wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub niniejszego Regulaminu. Sprzedający nie jest obowiązany do przyjmowania zwrotów towarów z powodu likwidacji firmy Kupującego.

Uznanie przez Sprzedającego zwrotu towaru dokonanego przez Kupującego jest równoznaczne z odstąpieniem od umowy sprzedaży. W przypadku wątpliwości uznaje się, że samo przyjęcie przez Sprzedającego nieuzgodnionej z nim dostawy towaru nie stanowi jeszcze uznania zwrotu towaru.

 

X. Ochrona prywatności

Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażoną podczas rejestracji konta zgodą na przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.) celem realizacji zawartej umowy oraz w celach marketingowych Sprzedającego oraz grupy kapitałowej, do której należy Sprzedający. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

Administratorem danych osobowych jest Sprzedający, który obowiązany jest do ochrony posiadanych danych osobowych Kupującego.

Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.

Login i hasło wykorzystywane do składania zamówień w b2b.ecoabm.com są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w b2b.ecoabm.com.

Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez b2b.ecoabm.com zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://ecoabm.com/pl/polityka-prywatnosci/

Sprzedający informuje, że na swoich stronach internetowych stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka), które wykorzystywane są wyłącznie do celów marketingowych, statystycznych oraz na potrzeby dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Ustawienia dotyczące przechowywania plików cookies możecie Państwo dowolnie modyfikować w swojej przeglądarce internetowej.

 

XI. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.

Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z bezwzględnie obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.

Sprzedający informuje, że nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

O zmianach Regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego na b2b.ecoabm.com. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego w stosunku do tego zamówienia obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez Kupującego przy rejestracji, lub składaniu zamówienia.

Właściwym miejscowo sądem powszechnym do rozpatrywania sporów ze Sprzedającym jest sąd dla miasta Białegostoku.

Składając zamówienie Kupujący akceptuje niniejszy Regulamin.

Treść niniejszego Regulaminu obowiązuje od dnia 01.01.2022 r.

 

Wzór zgłoszenia reklamacyjnego do Regulaminu

 

ECOABM KAMIL ANDRUSZKIEWICZ

ul. Gen. St. Maczka 52/2
Białystok 15-691

ZGŁOSZENIE REKLAMACYJNE

Sporządzono w dniu ………………………… r. w …………………………………………………………………

 

Dane reklamującego:
………………………………………………………………………………………………………………………

 

Dowód sprzedaży towaru (nr faktury):
……………………………………………………………………………………………………………………….

 

Nazwa i rodzaj towaru: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Dokładny opis niezgodności towaru z umową (wady):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Żądanie reklamującego:

 

wymiana towaru na wolny od wad; ewentualnie

 

obniżenie ceny za towar lub odstąpienie od umowy w całości lub części oraz zwrot towaru,

 

dokonanie korekty na fakturze zakupowej wskutek zmiany ceny lub zwrotu towaru.

 

Podpis reklamującego …………………………………………………………………………….

W załączeniu dowody zasadności reklamacji:

 • zdjęcia,
 • egzemplarz towaru.